Voertuig aanbod
Schadevoertuigen.nl
Selectiecriteria
Categorie
Merk
Type
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Prijs
Zelf prijs opgeven
Minimum:
Maximum:
Online Registratie Export Handelaren onderdelengids
Schadevoertuigen.nl (Duits) Schadevoertuigen.nl (Engels) Schadevoertuigen.nl (Pools)
HomeInformatieLedenlijstAanmeldenLinksLinks

VSV (Stowarzyszenie Handlu Pojazdami Uszkodzonymi) jest organizacj¹ bran¿ow¹, zrzeszaj¹c¹ firmy skupuj¹ce pojazdy uszkodzone, bezpoœrednio od zak³adów i firm ubezpieczeniowych. Firmy cz³onkowskie, na zlecenie ekspertów ubezpieczeniowych oferuj¹ do sprzeda¿y uszkodzone samochody, motocykle i inne pojazdy powypadkowe.

Na potrzeby swoich cz³onków Stowarzyszenie VSV opracowa³o specjalistyczn¹ stronê internetow¹, na której mo¿na znaleŸæ oferty najlepszych holenderskich firm handlowych, oferuj¹cych bogaty wybór samochodów uszkodzonych.

Oferty zawarte na stronie s¹ z regu³y codziennie odœwie¿ane przez zainteresowane firmy handlowe.

Szukasz uszkodzonego samochodu, motocykla lub innego pojazdu powypadkowego? Znalaz³eœ w³aœciwy adres!

Wprawdzie pozosta³a czêœæ strony jest zredagowana w jêzyku holenderskim, ale z pewnoœci¹ szybko siê przekonasz, ¿e poruszanie siê po niej wcale nie jest takie trudne.
Update: 19-05-2024
In de database staan
  3519
  0
  14
  119
  0
Verzamelaanbod
Zoek op trefwoord
Zoek op deelnemers